Pán Kukučka – Špeci Veci

Piešťany Aupark – prízemie
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany

Pán Kukučka – Špeci Veci

Trenčín MAX – 1. poschodie
Ul. Gen. M. R. Štefánika 426,
911 01 Trenčín

Pán Kukučka – Špeci Veci

Trnava MAX – prízemie
Ul. Ferka Urbánka 11,
917 01 Trnava

Moment Coffe&Cocktails

Hlavná 6
927 01 Šaľa

Včelco

Továrenská 10A
919 04 Smolenice

Vyhľadávanie

a
  /  Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR

pre webovú stránku odkukulienky.sk, Newsletter,spotrebiteľské súťaže, eshop, Marketingové aktivity a Cookies.

Kristína Bartíková, IČO 50951793, miesto podnikanie 92701 Šaľa, Kukučínova 539/13 (ďalej len „Predávajúci“) Vám ďakuje, že navštevujete naše webové stránky. Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás radi informovali o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našej webovej stránky a na aké účely sa využívajú.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú spracované prísne dôverne a v súlade so predpismi na ochranu údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Dovoľujem si Vás požiadať o dôsledné prečítanie vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Môžete si ho kedykoľvek pozrieť, ukladať a tlačiť kliknutím na položku „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.

1. Prevádzkovateľ a Rozsah

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:

Kristína Bartíková

Adresa:  92701 Šaľa, Kukučínova 539/13

IČO: 50951793

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 31388/T

Tel.: +421915217080

E-mail: kristina.bartikova@gmail.com

Webová stránka: www.odkukulienky.sk

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky odkukulienky.sk, ktoré sú prístupné na webových lokalitách www.biodiacelia.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach (ďalej len „webová stránka“) .

2. Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou pre ochranu údajov je možné kontaktovať na adrese:

E-mail: kristina.bartikova@gmail.com

 3. Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa IP alebo správanie používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou, napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas.

Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

V prípade spracovania Vašich osobných údajov za účelom poskytnutia určitých ponúk, nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účelu spracovania údajov, právny základ spracovania a príslušnú dobu uchovávania.

 4.Spracovanie údajov

4.1. Webové stránky

a. Rozsah a účel spracovania

Osobné údaje našich používateľov zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky .

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

• IP adresa požadujúceho počítača

• Dátum a čas prístupu

• Názov a URL prevzatého súboru

• Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)

• Použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Uvedené údaje budú spracované nami na nasledovné účely:

• Všeobecná administratíva

• Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,

• Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok

b. Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

c. Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

4.2. Newsletter

a. Rozsah a účel spracovania

Na našej stránke máte možnosť sa zaregistrovať do nášho bezplatného Newsletteru (bulletinu). Newsletter Vás informuje o aktuálnych ponukách odkukulienky.sk, zaujímavých tipoch na výživu, chutných receptúrach a zaujímavých špeciálnych ponukách.

Na registráciu pre odoberanie Newsleteru spracuvávame Vaše nasledujúce údaje:

• pohlavie, na účely oslovenia

• krstné meno

• priezvisko

• e-mailovú adresu

Vaše údaje o pohlaví, krstnom mene a priezvisku sú, vo vzťahu k zasielaniu Newsletteru, fakultatívne. Ak nám tieto informácie oznámite, použijeme ich na to, aby sme Vás kontaktovali osobne. Ak nechcete, aby sme Vaše údaje pre účely zasielania Newsletteru spracovali, stačí ak nezakliknite príslušné políčko (súhlas pre Newsletter) umiestnené na formulári pre Newsletter, na ktorom uvádzate Vaše údaje.

b. Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov (pozri § 4 4.a.) pre Newsletter je založené na Vašom nasledujúcom, slobodne udelenom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak ste sa zaregistrovali na odoberanie odkukulienky.sk Newsletter, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním.

 Áno, rád by som sa prihlásil na odber newslettera a bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu pomocou odkazu na odhlásenie v rámci každého newslettra.

c. Doba uchovávania

Vaša e-mailová adresa bude uložená po dobu, na ktorú ste sa prihlásili na zasielanie Newsletteru. Po odhlásení sa z odoberania Newsletteru, sa Vaše osobné údaje vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

4.3. Kontaktný formulár

a. Rozsah a účel spracovania

Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete použiť na to nášu kontaktnú mailovú adresu. Na použitie kontaktného formuláru, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

• dôvod kontaktu

• pohlavie na účely oslovenie

• meno a priezvisko

• emailová adresa

• obsah správy

Ďalšie informácie ako je krstné meno, adresa, telefónne číslo, konkrétna predajňa, číslo odkukulienky.sk vernostnej karty, môžu byť poskytnuté, ale nie je sú nevyhnutné. Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom, aby sme odpovedali na Váš dotaz a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu. Ak je to potrebné, informácie ktoré nám boli poskytnuté budú zaslané osobe zodpovednej na vybavenie Vašej žiadosti. V prípade, že Vaše osobné údaje sú postúpené do Vašej predajne odkukulienky.sk, máte možnosť nás informovať o tom, že Vaše osobné údaje majú byť sprístupnené iba  centrálnemu zákazníckemu oddeleniu spoločnosti odkukulienky.sk. V takom prípade predložíme Vašu žiadosť Vašej predajni odkukulienky.sk v anonymnej forme. Údaje Vami zadávané sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného https / SSL pripojenia. Vaše údaje budú vymazané po 6 mesiacoch po ukončení spracovania, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti, služieb zákazníkom alebo zákonných dôb uchovávania údajov.

b. Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutí požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov nie je však možná kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného online formulára.

c. Doba uchovávania

Akonáhle Vaša žiadosť, ktorú ste zaslali, bude vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované kontaktným formulárom budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

4.4. Spotrebiteľské súťaže

a. Rozsah a účel spracovania

Pri príležitosti vybraných kampaní odkukulienky.sk máte možnosť sa zúčastniť spotrebiteľských súťaží. O spotrebiteľskej súťaži prebiehajúcej v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom týždni sa dozviete z našej webovej stránky resp. v našich predajniach. V prípade, že sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže a poskytnete nám Vaše osobné údaje, budú tieto slúžiť výlučne na účely realizácie spotrebiteľskej súťaže, na udelenie výhry, na zaslanie oznámenia o výhre či samotnej výhry.

Údaje o účastníkoch spotrebiteľskej súťaže, pokiaľ to nie je inak upravené v štatúte príslušnej spotrebiteľskej súťaže, spracované v rozsahu:

• meno

• priezvisko

• poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)

• e-mailová adresa

Údaje o výhercoch môžu byť, pokiaľ to nie je inak upravené v štatúte príslušnej spotrebiteľskej súťaže, zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obec.

Každá spotrebiteľská súťaž bude mať svoje vlastné pravidlá upravené v štatúte spotrebiteľskej súťaže, ktorý bude zverejnený na webovej stránke a ktorý bude mať prednosť pred ustanoveniami tohto vyhlásenia. Účasť na akejkoľvek spotrebiteľskej súťaži si vyžaduje akceptovanie podmienok a pravidiel (štatútu) príslušnej spotrebiteľskej súťaže z Vašej strany.

b. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom účasti zákazníka na spotrebiteľskej súťaži, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný svoje osobné údaje do kontaktného formulára poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nie je zo strany odkukulienky.sk možné účasť zákazníka na spotrebiteľskej súťaži zabezpečiť.

c. Doba uchovávania

Po skončení spotrebiteľskej súťaže budú údaje o výhercoch uchovávané spravidla po dobu 4 rokov (ak to nie je upravené v štatúte spotrebiteľskej súťaže inak).

4.5. Eshop

a.Rozsah a účel spracovania

V rámci nákupu tovarov a služieb v elektronickom obchode  odkukulienky.sk  je potrebné vyplniť  príslušnú elektronickú objednávku a  registračný formulár. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je doručiť  Vami objednaný tovar na Vami uvedenú adresu. Pri zadaní objednávky a zaregistrovaní do systému  spoločnosti odkukulienky.sk, môže dôjsť k spracuvávaniu Vašich nasledujúcich osobných údajov:

• pohlavie na účely oslovenia

• krstné meno

• priezvisko

• dátum narodenia

• e-mail

• adresa

• mobilné telefónne číslo

Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu. Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní SMS na Váš mobilný telefón spracujeme údaje o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a mobilné telefónne číslo. Váš dátum narodenia spracúvame za účelom poskytnutia narodeninového darčeku alebo narodeninovej zľavy na naše produkty, resp. za účelom Vášho informovania o dostupnosti tohto narodeninového darčeka.

b. Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas ani údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu zaregistrovania  a doručenie objednávky.Bez jeho poskytnutia nie je možné tovar doručiť. Na získanie súhlasu sa použije explicitného súhlas zaškrtnutie príslušného políčka v registračnom formulári.

Ak ste sa zaregistrovali, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 Prečítal som si a pochopil som Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti  obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s nimi.

 Áno, udeľujem týmto svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu, aby som bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu a to to zaslaním e-mailu na kristina.bartikova@gmail.com

c. Doba uchovávania

V prípade účasti na Vernostnom programe odkukulienky.sk budú Vaše osobné údaje spracovávané až do doby odvolania Vášej registrácie, alebo uplynutia 3 rokov od ukončenia nákupných aktivít v predajniach  odkukulienky.sk. Po odvolaní súhlasu sa Vami poskytnuté osobné údaje pre tento účel vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

4.6. Marketingové aktivity

a. Rozsah a účel spracovania

V rámci starostlivosti o zákazníkov má odkukulienky.sk záujem zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o produktoch alebo službách odkukulienky.sk a/alebo ponúk pripravených s partnermi a to prostredníctvom elektronickej pošty (ďalej len ako „Marketingové aktivity“). V prípade udelenia Vášho súhlasu na Marketingové aktivity Vás budeme prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), poštou alebo prostredníctvom SMS informovať o aktuálnych obchodných ponukách a informáciách o produktoch alebo službách odkukulienky.sk. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je realizácia marketingových aktivít zo strany odkukulienky.sk.

Pri realizácii Marketingových aktivít spoločnosťou odkukulienky.sk môže dôjsť k spracuvávaniu Vašich nasledujúcich osobných údajov:

• pohlavie na účely oslovenia

• krstné meno

• priezvisko

• dátum narodenia

• e-mail

• adresa

• mobilné telefónne číslo

Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú e-mailovú adresu. Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní SMS na Váš mobilný telefón spracujeme údaje o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a mobilné telefónne číslo.

b. Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas ani údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu Marketingových aktivít odkukulienky.sk a bez jeho poskytnutia zákazník odkukulienky.sk informácie o obchodných ponukách a informácie o produktoch alebo službách odkukulienky.sk nedostane. Na získanie súhlasu sa použije, rovnako ako v bode 2, postup dvojitého explicitného súhlasu (double –opt-in).

Ak ste sa zaregistrovali pre Marketingové aktivity, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

 Prečítal som si a pochopil som vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním. *

 Áno, udeľujem týmto svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu, aby som bol pravidelne informovaný o atraktívnych ponukách. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu a to to zaslaním e-mailu na kristina.bartikova@gmail.com

c. Doba uchovávania

V prípade Marketingových aktivít budú Vaše osobné údaje spracovávané až do doby odvolania Vášho súhlasu alebo uplynutia 3 rokov od ukončenia marketingových aktivít spoločnosťou odkukulienky.sk. Po odvolaní súhlasu sa Vami poskytnuté osobné údaje pre tento účel vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

5. Poskytnutie údajov tretím stranám

odkukulienky.sk neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Na spracovanie Vašich požiadaviek využívame externých poskytovateľov služieb a súčasne využívame externých poskytovateľov služieb na spracovanie a odosielanie našich zásielok. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše osobné údaje iba v našom mene a podľa našich pokynov a na odkukulienky.sk zostáva i naďalej zodpovedná za ochranu Vášho súkromia. Okrem toho poskytneme Vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak:

• ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,

• je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,

• existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

• zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

odkukulienky.sk neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajin,(mimo EÚ). 

6.Cookies

a. Rozsah a účel spracovania

Súbory cookies: V niektorých oblastiach našich webových stránok používame tzv. súbory cookies, napr. na rozpoznanie preferencii návštevníkov a za účelom úpravy webovej stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto uľahčuje navigáciu a zabezpečuje vysokú mieru užívateľskej prívetivosti našich webových stránok. Súbory cookies nám tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Súbory cookies sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies. Toto zabezpečuje pre Vás transparentnosť používania cookies.

Dôležité: Ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej webovej stránky. Na našich webových stránkach používame nasledujúcich päť kategórii súborov cookies:

• nevyhnutné cookies (Necessary cookies)

• súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies)

• funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies)

• dočasné súbory cookies (Transient cookies)

• cielené súbory cookies (Targeting Cookies)

Na našich webových stránkach sa používajú rôzne druhy súborov cookies, ktorých druhy a účely sú vysvetlené nižšie:

b. Kategórie súborov cookies

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (Necessary cookies): Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívali jej funkcie, napríklad pri prístupe k chráneným oblastiam heslom. Bez týchto súborov cookie Vám nemôžeme poskytnúť určité služby, ktoré požadujete. Cookies používame na jednoznačnú identifikáciu registrovaných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies): tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové správy z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Preto používame tieto súbory cookies na generovanie štatistických údajov o tom, ako sa používa naša webová stránka a na zistenie toho, aké efektívne sú naše reklamné kampane

Funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies): Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Napríklad webová stránka Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o Vašom trhu uložením vašej aktuálnej polohy do súboru cookie. Tieto súbory cookies slúžia aj na udržiavanie nastavení, ktoré vytvoríte na webových stránkach (napríklad štýl alebo veľkosť písma a ďalšie možnosti nastaviteľné používateľmi). Používajú sa aj na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, napríklad keď chcete sledovať video. Tieto súbory cookie nemôžu sledovať aktivitu Vášho prehliadača na iných webových stránkach. Nezhromažďujú o Vás žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej webovej stránky. Preto používame funkčné / personalizované súbory cookies, aby sme Vás rozpoznali pri ďalšej návšteve našej webovej stránky a prispôsobili Vám jej obsah a uložili Vaše nastavenia (napríklad Váš preferovaný trh).

Dočasné súbory cookies (Transient cookies): Na našich webových stránkach sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na webových stránkach.

Cielené súbory cookies (Targeting Cookies): Tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie. Taktiež slúžia na obmedzenie toho, ako často uvidíte reklamu, merajú efektívnosť reklamnej kampane a monitorujú správanie ľudí po zobrazení reklamy. Cielené súbory cookies sú zvyčajne umiestnené na stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webovej stránky. Rozpoznáte, že používateľ navštívil webovú stránku a táto informácia bola poskytnutá iným spoločnostiam, napr. reklamným spoločnostiam. Sú často prepojené s funkcionalitou webových stránok prevádzkovanej touto spoločnosťou. Preto používame cielené súbory cookies na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré potom môžu používať informácie o Vašej návšteve na prispôsobenie inzercie pre Vás na iných webových stránkach a poskytnúť reklamným sieťam ktoré používame informácie o Vašej návšteve, takže na základe Vášho správania v prehliadači Vám môže byť neskôr prezentovaná presne tá reklama, o ktorú sa potenciálne zaujímate

c.Právny základ

V nadväznosti na opísaný účelom použitia (pozri § 6 ods. 1) leží právny základ spracovania osobných údajov pomocou súborov cookies v článku č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem odkukulienky.sk).

Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie na základe referencie („cookie banneru“), ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre Vás nebudú dostupné.

d. Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

e. Nastavenia prehliadača

Väčšina prehliadačov je už predvolene nastavená na prijímanie súborov cookies. Môžete však zmeniť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby prijímal iba určité súbory cookies alebo neprijímal vôbec žiadne súbory cookies. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že už následne nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našej webovej stránky, ak sú cookies blokované vo Vašom nastavení prehliadača pri našej webovej stránke.

Nastavenia prehliadača môžete taktiež použiť aj na odstránenie súborov cookies, ktoré už boli uložené vo Vašom prehliadači. Okrem toho je možné nastaviť Váš prehliadač tak, aby vás informoval predtým, ako dôjde k uloženiu súborov cookies. Pretože rôzne prehliadače sa môžu vo svojich funkciách líšiť, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pre možnosti nastavenia použili príslušnú ponuku pomocníka prehliadača.

Ak by ste chceli mať komplexný prehľad o prístupe tretích strán k Vášmu internetovému prehliadaču, odporúčame vám nainštalovať si špeciálne vyvinuté doplnky (plug-ins).

7. Nástroje na analýzu a sledovanie

Používame nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky. Pomocou sledovacích opatrení je tiež možné, aby sme štatisticky zaznamenali používanie našej webovej stránky návštevníkmi a ďalej rozvíjali našu online ponuku pre vás pomocou získaných vedomostí.

Na základe týchto záujmov je použitie nižšie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem odkukulienky.sk). Nasledujúci popis nástrojov sledovania a analýzy tiež zobrazuje príslušné účely spracovania a spracované údaje.

7.1. Google Analytics

Vytvárame pseudonymné používateľské profily pomocou služby Google Analytics pre užívateľsky orientovaný dizajn našich webových stránok. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu.

Môžete kedykoľvek namietať voči vytvoreniu pseudonymných používateľských profilov. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

1.) Jedným zo spôsobov, ako vzniesť námietky voči analýze webových stránok službou Google Analytics, je nastaviť odmietnutie súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google, aby neuchovávala alebo nepoužívala Vaše údaje na účely webovej analýzy. Upozorňujeme Vás, že pomocou tohto riešenia sa webová analýza neuskutoční len vtedy, keď bude odmietnutie súborov cookies uložené v prehliadači. Ak chcete teraz nastaviť odmietnutie súborov cookies, prosím kliknite sem.

2.) Môžete tiež zabrániť ukladaniu súborov cookies, ktoré sa používajú na vytvorenie Vášho profilu, príslušným nastavením Vášho softvéru v prehliadači.

3.) V závislosti od používaného prehliadača máte možnosť nainštalovať doplnok prehliadača (plug-in), ktorý zabraňuje sledovaniu. Prosím kliknite sem a nainštalujte doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii.

  • Doplnky (pluginy)

 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn

Naša webová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí „Facebook“ (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), Twitter, Inc., so sídlom 1355 Market ST., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), „Instagram“ (Instagram LLC, so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), „Youtube“ (Youtube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), „Pinterest“ (Peinterest INc., so sídlom 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) a „LinkedIn“ (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA).

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Ako súčasť nášho online vystupovania, sociálne pluginy sú identifikované príslušnými tlačidlami patriacim k službám. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy, je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu týmto spôsobom, ak je to potrebné. S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov na našej webovej stránke, sociálne pluginy sú integrované do našich webových stánok spôsobom nazývaným „Shariff“. Toto zaistí, že nedôjde k automatickému spojeniu so serverom príslušným poskytovateľom, ak podstránka našej webovej stránky, obsahujúca takýto sociálny plugin, je zobrazená.

Aktivácie funkcie príslušných sociálnych pluginov sa uskutočňuje v 2 krokoch. Na aktiváciu sociálneho pluginu musíte najprv kliknúť na link na našej webovej stránke. Toto najprv aktivuje sociálny pluginy a Váš prehliadač zriadi spojenie so servermi príslušných poskytovateľov. S druhým kliknutím následne môžete vzájomne pôsobiť so sociálnymi pluginmi a napríklad, predložiť Vaše odporúčania.

Ak ste už prihlásený / -á do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tohto webu do Vášho profilu. Ak pracujete so sociálnymi doplnkami kliknutím na ne, príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred návštevou našich webových stránok.

Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovanie a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo z webovej stránky služby. Odtiaľto taktiež dostanete ďalšie informácie o Vašich príslušných právach na ochranu údajov a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://en-gb.facebook.com/policy.php

b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 9. Hyperlinky

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si tieto pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky.

10. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

• Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

• Podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.

• Podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

• Podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

• Podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

• Podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.

• Podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (napr. súbory cookies, Google Analytics), a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, je to povolené právom Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase Vás ako dotknutej osoby. Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska.

• Podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte právo podať sťažovať dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Tieto svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním spoločnosti kristina.bartikova@gmail.com

11. Právo namietať

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte – ako už bolo uvedené vyššie – právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), za predpokladu, že existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie.

Vašu námietku pošlite na: Kristína Bartíková,  92701 Šaľa, Kukučínova 539/1

12. Ochrana osobných údajov a bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. Aby sme zabránili manipulácii, strate alebo zneužitiu Vašich údajov uložených u nás, vykonávame rozsiahle technické a organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne kontrolované a prispôsobené technickému pokroku. Všetky platobné transakcie sú šifrované pomocou technológie SSL.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, by sme však radi zdôraznili, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dodržiavané ostatnými osobami alebo inštitúciami, za ktoré nie sme zodpovední. Najmä nešifrované dáta – napr. ak sa to deje prostredníctvom e-mailu – môžu byť prečítané tretími stranami. Na to nemáme žiadny technický vplyv. Je zodpovednosťou každého užívateľa chrániť svoje údaje, ktoré poskytuje, pred zneužitím, šifrovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom

  V Šali dňa 4.8.